您当前的位置:首页 > 学佛文库 > 佛教经典

《金刚经》全文诵读拼音注音

时间:2019-06-19 22:04:56  来源:佛教网络  作者:
《金刚经》全文诵读拼音注音
香贊
lú xiāng zhà ruo
爐香乍熱
fa jiè méng xūn
法界蒙熏
zhù fó hai huì xī yáo wén
諸佛海會悉遙聞
suí chù jié xiáng yun
隨處結祥雲
chéng yì fāng yīn
找夥揭?
zhù fó xiàn quán shēn
諸佛現全身
ná mó xiāng yun gaì pú sà mo he sà
南無香雲蓋菩薩摩訶薩(三稱)

ná mó běn shī shì jiā moú ní fó
南无本师释迦牟尼佛(三称)

jīn gāng jīng qi qing
金剛經啓請
jìng kou yè zhēn yán
淨口業真言
ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē
唵 修唎 修唎 摩訶修唎 修修唎 薩婆訶

jìng sān yè zhēn yán
淨三業真言
ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn
唵 娑嚩婆嚩秫馱 娑嚩達摩 娑嚩婆嚩秫度憾

ān tu dì zhēn yán
安土地真言

ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì wei suō pó hē
南無三滿哆 母馱喃 唵 度嚕度嚕 地尾薩婆訶


pu3 gōng4 yang4 zhēn yán
普 供 养 真 言
ong4 ye2 ye2 nang3 san1 po2 wa1 fa4 ri4 la4 hu2
唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛

fèng qing bā jīn gāng
奉請八金剛
fèng qing qīng chú zāi jīn gāng
奉請 青除災金剛
fèng qing pì dú jīn gāng
奉請 辟毒 金剛
fèng qing huáng suí qiú jīn gāng
奉請 黃隨求金剛
fèng qing bái jing shui jīn gāng
奉請 白淨水金剛
fèng qing chì shēng huo jīn gāng
奉請 赤聲火金剛
fèng qing dìng chí zāi jīn gāng
奉請 定持災金剛
fèng qing zixián jīn gāng
奉請 紫賢 金剛
fèng qing dà shén jīn gāng
奉請 大神 金剛

fèng qing sì pú sà
奉請四菩薩
fèng qing jīn gāng juàn pú sà
奉請 金剛眷菩薩
fèng qing jīn gāng suo pú sà
奉請 金剛索菩薩
fèng qing jīn gāng ài pú sà
奉請 金剛愛菩薩
fèng qing jīn gāng yu pú sà
奉請 金剛語菩薩

fā yuàn wén
發願文
jí shou sān jiè zūn guī yī shí fāng fó
稽首三界尊 歸依十方佛
wo jīn fā hóng yuàn chí ci jīn gāng jīng
我今發宏願 持此金剛經
shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú ku3
上報四重恩 下濟三塗苦
ruò you3 jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn
若有見聞者 悉發菩提心
jìn ci3 yī bào shēn tóng shēng jí lè guó
盡此一報身 同生極樂國

yún hé fán
云何梵
yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn
云何得長壽 金剛不壞身
fù yi hé yīn yuán dé dà jiān gù lì
復以何因緣 得大堅固力
yún hé yú ci jīng jiū jìng dào bi àn
云何於此經 究竟到彼岸
yuàn fó kāi wēi mì guang wéi zhòng shēng shuō
願佛開微密 廣為眾生說
kai jīng jì
開經偈
wú shàng shèn shēn wēi miào fa bai qiān wàn jié nán zāo yù
無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
wo jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì
我今見聞得受持 願解如來真實義
ná mó qí yuán huì shàng fó pú sà
南無祗園會上佛菩薩(三稱)

jīn gāng bō rě bō luó mì jīng
金剛般若波羅蜜經
yáo qín sān cáng fa shī jiū mó luó shí yì
姚秦三藏法师鳩摩羅什 譯

fa huì yīn yóu fēn dì yī
法會因由分第一

rú shì wo wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù ji3 gū dú yuán
如是我聞·一時佛在舍衛國·祇樹給孤獨園·
yu dà bi qiū zhòng qiān èr bai wu shí rén jù
與大比丘眾千二百五十人俱
ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·qi shí·
爾時世尊·食時·著衣持缽·入舍衛大城·乞食·
yú qí chéng zhōng·cì dì qi yi·hái zhì běn chu·
於其城中·次第乞已·還至本處·
fàn shí qì·shōu yī bō·xi zú yi·fū zuò ér zuò ·
飯食訖·收衣缽·洗足已·敷座而坐·

shàn xiàn qi qing fēn dì èr
善現啓請分第二
shí zháng lao xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jí cóng zuò qi·
時長老須菩提·在大眾中·即從座起·
piān tan yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hézhang gōngjìng·
偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·
ér bái fó yán·xī you shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·
而白佛言·希有世尊·如來善護念諸菩薩·
shàn fù zhu2 zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zi·shàn nu rén·
善付囑諸菩薩·世尊·善男子·善女人·
fā ā nòu duō luó sān miao2 sān pú tí xīn·
發阿耨多羅三藐三菩提心·
yún hé yīng zhù·yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·
雲何應住·雲何降伏其心·佛言·善哉善哉·須菩提·
rú ru suo shuō·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·shàn fù zhu2 zhū pú sà·
如汝所說·如來善護念諸菩薩·善付囑諸菩薩·
ru jīn dì tīng·dāng wéi ru shuō·shàn nán zi·shàn nu rén·
汝今諦聽·當為汝說·善男子·善女人·
fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·rú shì xiáng fú qí xīn·
發阿耨多羅三藐三菩提心·應如是住·如是降伏其心·’
‘wéi rán·shì zūn·yuàn yao4 yù wén·
唯然·世尊·願樂欲聞·


dà chéng zhèng zōng fēn dì sān
大乘正宗分第三

fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·
佛告須菩提·諸菩薩摩訶薩·應如是降伏其心·
suo you yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luan shēng·ruò tāi shēng·ruò shī shēng·ruò huà shēng·
所有一切眾生之類·若卵生·若胎生·若濕生·若化生·
ruò you sè·ruò wú sè·ruò you xiang·ruò wú xiang·
若有色·若無色·若有想·若無想·
ruò fēi you xiang· fēi wú xiang·wojiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·
若非有想·非無想·我皆令入無餘涅槃而滅度之·
rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·
如是滅度無量無數無邊眾生·實無眾生得滅度者·
hé yi gù·xū pú tí·
何以故·須菩提·
ruò pú sà you wo xiang4 ·rén xiang4 ·zhòng shēng xiang4 ·shòu zhě xiang4 ·jí fēi pú sà·
若菩薩有我相·人相·眾生相·壽者相·即非菩薩·

miào xíng wú zhù fēn dì sì
妙行無住分第四
fù cì xū pú tí·pú sà yú fa·yīng wú suo zhù·xíng yú bù shī·
復次須菩提·菩薩于法·應無所住·行於佈施·
suo wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fa bù shī·
所謂不住色佈施·不住聲香味触法佈施
xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shī·bù zhù yú xiang4 ·
須菩提·菩薩應如是佈施·不住於相·
hé yi gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī ·qí fú dé bù kě sī liang·
何以故·若菩薩不住相佈施·其福德不可思量·
xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
dōng fāng xū kōng kě sī liang fou·
东方虚空可思量不·
bù yě·shì zūn·xū pú t·
不也·世尊·須菩提·
nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fou·
南西北方·四維上下虛空·可思量不·
bù yě·shì zūn·xū pú t·
不也·世尊·須菩提·
pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·
菩薩無住相佈施·福德亦復如是不可思量·
xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suo jiào zhù·
須菩提·菩薩但應如所教住·

rú li shí jiàn fēn dì wu4
如理實見分第五

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yi shēn xiang4 jiàn rú lái fou·
須菩提·于意雲何·可以身相見如來不·
bù yě,shì zūn·bù kě yi shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yi gù·
不也世尊·不可以身相得見如來·何以故·
rú lái suo shuō shēn xiāng·jí fēi shēn xiāng·
如來所說身相·即非身相·
fó gào xū pú tí·fán suo you xiāng·jiē shì xū wàng·
佛告須菩提·凡所有相·皆是虛妄·
ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng·jí jiàn rú lái·
若見諸相非相·則見如來·

zhèng xìn xī you fēn dì liù
正信稀有分第六

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·
須菩提白佛言·世尊·
pō you zhòng shēng·dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fou·
頗有眾生·得聞如是言說章句·生實信不·
fó gào xū pú ti·mò zuò shì shuō·
佛告須菩提·莫作是說·
rú lái miè hòu·hòu wu bai suì·you chí jiè xiū fú zhě·
如來滅後·後五百歲·有持戒修福者·
yú ci zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yi ci wéi shí·
於此章句·能生信心·以此為實·
dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wu fó ér zhong shàn gēn·
當知是人·不於一佛二佛三四五佛而種善根·
yi yú wú liàng qiān wàn fó suo·zhong zhū shàn gēn·
已於無量千萬佛所·種諸善根·
wén shìzhāng jù·nai zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·
聞是章句·乃至一念生淨信者·
xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·
須菩提·如來悉知悉見·
shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·
是諸眾生·得如是無量福德·
hé yi gù·shì zhū zhòng shēng·
何以故·是諸眾生·
wú fù wo xiang4·rén xiang4·zhòng shēng xiang4·shòu zhě xiang4·
無復我相·人相·眾生相·壽者相·
wú fa xiāng·yì wú fēi fa xiāng·
無法相·亦無非法相·
hé yi gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qu xiāng·
何以故·是諸眾生·若心取相·
jí wéi zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě·
則為著我人眾生壽者
ruò qufa xiāng·jí zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě·
若取法相·即著我人眾生壽者·
hé yi gù·ruò qu fēi fa xiāng·
何以故·若取非法相·
jí zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě·
即著我人眾生壽者·
shì gù bù yīng qu fa·bù yīng qu fēi fa·
是故不應取法·不應取非法·
yi shì yì gù·rú lái cháng shuō·
以是義故·如來常說·
ru děng bi qiū·zhī wo shuō fa·rú fá yù zhě·
汝等比丘·知我說法·如筏喻者·
fa shàng yīng shě·hé kuàng fēi fa·
法尚應舍·何況非法·
wú dé wú shuō fēn dì qī
無得無說分第七

xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
rú lái dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí ye2·
如來得阿耨多羅三藐三菩提耶·
rú lái you suo shuō fa yē·
如來有所說法耶·
xū pú tí yán·rú wo jiě fó suo shuō yì·
須菩提言·如我解佛所說義·
wú you dìng fa·míng ā nòu duō luó sān miao sān pú tí·
無有定法·名阿耨多羅三藐三菩提·
yì wú you dìng fa·rú lái kě shuō·
亦無有定法·如來可說·
hé yi gù·rú lái suo shuō fa·
何以故·如來所說法·
jiē bù kě qu·bù kě shuō·fēi fa·fēi fēi fa·
皆不可取·不可說·非法·非非法·
suo yi zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yi wú wéi fa ér you chā bié·
所以者何·一切賢聖·皆以無為法而有差別·

yī fa chū shēng fēn dì bā
依法出生分第八

xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·

ruò rén man sān qiān dà qiān shì jiè qī bao·yi yòng bù shī·
若人滿三千大千世界七寶·以用佈施·
shì rén suo dé fú dé·nìng wéi duō bù·
是人所得福德·寧為多不·
xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·
須菩提言·甚多·世尊·
hé yi gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·
何以故·是福德·即非福德性·
shì gù rú lái shuō fú dé duō·
是故如來說福德多·
ruò fù you rén·yú ci jīng zhōng·shòu chí nai zhì sì jù jì děng·
若復有人·於此經中·受持乃至四句偈等·
wéi tā rén shuō·qí fú shèng bi·
為他人說·其福勝彼·
hé yi gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·
何以故·須菩提·一切諸佛·
jí zhū fó ā nòu duō luó sān miao sān pú tí fa·jiē cóng ci jīng chū·
及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法·皆從此經出·
xū pú tí·suo wèi fó fa zhě·jí fēi fó fa·
須菩提·所謂佛法者·即非佛法·

yī xiāng wú xiang4 fēn dì jiu
一相無相分第九

xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
xū tuó huán néng zuò shì niàn·wo dé xū tuó huán guo fou·
須陀洹能作是念·我得須陀洹果不·
xū pú tí yán·fù yě·shì zūn·hé yi gù·
須菩提言·不也·世尊·何以故·
xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suo rù·
須陀洹名為入流·而無所入·
bù rù sè shēng xiāng wèi chù fa·shì míng xū tuó huán·
不入色聲香味触法·是名須陀洹·
xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·
須菩提·于意雲何·斯陀含能作是念·
wo dé sī tuó hán guo fou·xū pú tí yán·
我得斯陀含果不·須菩提言·
fù yě·shì zūn·hé yi gù·
不也·世尊·何以故·
sī tuó hán míng yī wang lái·ér shí wú wang lái·shì míng sī tuó hán·
斯陀含名一往來·而實無往來·是名斯陀含·
xū pú tí·yú yì yún hé·ā nuo4 hán néng zuò shì niàn·
須菩提·于意雲何·阿那含能作是念·
wo dé ā nuo4 hán guo fou·xū pú tí yán·
我得阿那含果不·須菩提言·
fù yě·shì zūn·hé yi gù·
不也·世尊·何以故·
ā nuo4 hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·
阿那含名為不來·而實無不來·
shì gù míng ā nuo4 hán·xū pú tí·yú yì yún hé·
是故名阿那含·須菩提·于意雲何·
ā luó hàn néng zuò shì niàn·wo dé ā luó hàn dào fou·
阿羅漢能作是念·我得阿羅漢道不·
xū pú tí yán·fù yě·shì zūn!hé yi gù·
須菩提言不也·世尊·何以故·
shí wú you fa·míng ā luó hàn·
實無有法·名阿羅漢·
shìzūn·ruò ā luó hàn zuò shì niàn·wo dé ā luó hàn dào·
世尊·若阿羅漢作是念·我得阿羅漢道·
jí wéi zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·
即為著我人眾生壽者·世尊·
fó shuō wo dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·
佛說我得無諍三昧·人中最為第一·
shì dì yī lí yù ā luó hàn·
是第一離欲阿羅漢·
shì zūn·wo bù zuò shì niàn·wo shì lí yù ā luó hàn·
世尊·我不作是念·我是離欲阿羅漢·
shì zūn·wo ruò zuò shì niàn·wo dé ā luó hàn dào·
世尊·我若作是念·我得阿羅漢道·
shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào lán nà heng4 zhě·
世尊則不說須菩提·是樂阿蘭那行者·
yi xū pú tí shí wú suo xíng·ér míng xū pú tí·
以須菩提實無所行·而名須菩提·
shì yào ā lán nà heng4·
是樂阿蘭那行·

zhuāng yán jìng tu fēn dì shí
莊嚴淨土分第十

fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suo·
佛告須菩提·于意雲何·如來昔在然燈佛所·
yú fa you suo dé fou·fù yě·shì zūn·
於法有所得不·不也·世尊·
rú lái zài rán dēng fó suo·yú fa shí wú suo dé·
如來在然燈佛所·於法實無所得·
xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tu fou·
須菩提·于意雲何·菩薩莊嚴佛土不·
bù yě·shì zūn·hé yi gù·
不也·世尊·何以故·
zhuāng yán fó tu zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·
莊嚴佛土者·即非莊嚴·是名莊嚴·
shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·
是故須菩提·諸菩薩摩訶薩·
yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·
應如是生清淨心·不應住色生心·
bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fa shēng xīn·
不應住聲香味触法生心
yīng wú suo zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·
應無所住而生其心·須菩提·
pì rú you rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·
譬如有人·身如須彌山王·于意雲何·
shì shēn wéi dà fou·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·
是身為大不·須菩提言·甚大·世尊·
hé yi gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·
何以故·佛說非身·是名大身·

wú wéi fú shèng fēn dì shí yī
无为福胜分第十一

‘xū pú tí!rú héng hé zhōng suo you shā shù,rú shì shā děng héng hé,
‘须菩提!如恒河中所有沙数,如是沙等恒河,
yú yì yún hé?shì zhū héng hé shā,nìng wéi duō fou?
于意云何?是诸恒河沙,宁为多不?’
xū pú tí yán:‘shèn duō。shì zūn!dàn zhū héng hé ,shàng duō wú shù,
须菩提言:‘甚多。世尊!但诸恒河,尚多无数,
hé kuàng qí shā?’‘xū pú tí!wo jīn shí yán gào ru,
何况其沙?’‘须菩提!我今实言告汝,
ruò you shàn nán zi、shàn nu rén,
若有善男子、善女人,
yi qī bao man ěr suo héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè,
以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,
yi yòng bù shī,dé fú duō fou?’
以用布施,得福多不?’
xū pú tí yán:‘shèn duō 。shì zūn!’
须菩提言:‘甚多。世尊!’
fó gào xū pú tí:‘ruò shàn nán zi、shàn nu rén ,yú ci jīng zhōng,
佛告须菩提:‘若善男子、善女人,于此经中,
nai zhì shòu chísì jù jì děng,wéi tā rén shuō,
乃至受持四句偈等,为他人说,
ér ci fú dé,shèng qián fú dé。’
而此福德,胜前福德。’

zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr
尊重正教分第十二

fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nai zhì sì jù jì děng·
複次須菩提·隨說是經·乃至四句偈等·
dāng zhī ci3 chu4·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·
當知此處·一切世間天人阿修羅·
jiē yīng gong4 yang4·rú fó ta3 miào·
皆應供養·如佛塔廟·
hé kuàng you rén·jìn néng shòu chí dú sòng·
何況有人·盡能受持讀誦·
xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī you zhī fa3·
須菩提·當知是人·成就最上第一稀有之法·
ruò shì jīng dian suo zài zhī chù·jí wéi you fó·
若是經典所在之處·即為有佛·
ruò zūn zhòng dì zi·
若尊重弟子·

rú fa shòu chí fēn dì shí sān
如法受持分第十三

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·
爾時須菩提白佛言·世尊·
dāng hé míng ci jīng·wo děng yún hé fèng chí·
當何名此經·我等云何奉持·
fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·
佛告須菩提·是經名為金剛般若波羅蜜·
yi shì míng zi·ru dāng fèng chí·suo yi zhě hé·
以是名字·汝當奉持·所以者何·
xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·
須菩提·佛說般若波羅蜜·即非般若波羅蜜·
shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·
是名般若波羅蜜·須菩提·
yú yì yún hé·rú lái you suo shuō fa3 fou3·
于意云何·如碛兴f法不·
xū pú tí bái fó yán:·shì zūn·rú lái wú suo shuō·
須菩提白佛言·世尊·如來無所說·
xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意云何·
sān qiān dà qiān shì jiè·suo you wēi chén·shì wéi duō fou3·
三千大千世界·所有微塵·是為多不·
xū pú tí yán·shèn duō。shì zūn·
須菩提言·甚多·世尊·
xū pú tí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·
須菩提·諸微塵·如來說非微塵·是名微塵·
rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·
如來說世界·非世界·是名世界·
xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意云何·
kě yi sān shí èr xiang4 jiàn rú lái xian·
可以三十二相見如來不·
fu2 yě·shì zūn·bù kě yi sān shí èr xiang4 dé jiàn rú lái·
不也·世尊·不可以三十二相得見如來·
hé yi gù·rú lái shuō sān shí èr xiang4·jí shì fēi xiang4·
何以故·如來說三十二相·即是非相·
shì míng sān shí èr xiang4·xū pú tí·
是名三十二相·須菩提·
ruò you shàn nán zi shàn nu rén·yi héng hé shā děng shēn mìng bù shī·
若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·
ruò fù you rén·yú ci jīng zhōng·nai zhì shòu chí sì jù jì děng·
若復有人·於此經中·乃至受持四句偈等·
wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·
為他人說其福甚多·
lí xiāng jì miè fēn dì shí sì
離相寂滅分第十四

ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·
爾時須菩提·聞說是經·深解義趣·
tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī you shì zūn·
涕淚悲泣·而白佛言·稀有世尊·
fó shuō rú shì shèn shēn jīng dian·
佛說如是甚深經典·
wo cóng xī lái·suo dé huì yan·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·
我從昔來·所得慧眼·未曾得聞如是之經·
shì zūn·ruò fù you rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·
世尊·若復有人·得聞是經·信心清淨·
jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī you gōng dé·
則生實相·當知是人·成就第一稀有功德·
shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì fēi xiāng·
世尊·是實相者·即是非相·
shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·
是故如來說名實相·世尊·
wo jīn dé wén rú shì jīng dian·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·
我今得聞如是經典·信解受持·不足為難·
ruò dāng lái shì·hòu wo bai suì·qí you zhòng shēng·dé wén shì jīng·
若當來世·後五百歲·其有眾生·得聞是經·
xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī you·
信解受持·是人即為第一稀有·
hé yi gù·ci rén wú wo xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·
何以故·此人無我相·無人相·無眾生相·無壽者相·
suo yi zhě hé·wo xiāng jí shì fēi xiāng·
所以者何·我相即是非相·
rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·
人相眾生相壽者相·即是非相·
hé yi gù·lí yī qiē zhū xiāng·zé míng zhū fó·
何以故·離一切諸相·即名諸佛·
fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·
佛告須菩提·如是如是·
ruò fù you rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·
若復有人·得聞是經·不驚不怖不畏·
dāng zhī shì rén·shèn wéi xī you·hé yi gù·xū pú tí·
當知是人·甚為希有·何以故·須菩提·
rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·
如來說第一波羅蜜·即非第一波羅蜜·
shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn ru bō luó mì·
是名第一波羅蜜·須菩提·忍辱波羅蜜·
rú lái shuō fēi rěn ru3 bō luó mì·shì míng rěn ru bō luó mì·hé yi gù·
如來說非忍辱波羅蜜·是名忍辱波羅蜜·何以故·
xū pú tí·rú wo xī wéi gē lì wáng gē jié shēn ti·
須菩提·如我昔為歌利王割截身體·
wo yú ěr shí·wú wo xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·
我于爾時·無我相·無人相·無眾生相·
wú shòu zhě xiāng·hé yi gù·wo yú wang xī jié jié zhī jiě shí·
無壽者相·何以故·我於往昔節節支解時·
ruo you wo xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·
若有我相·人相·眾生相·壽者相·
yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·
應生瞋恨·須菩提·
yòu niàn guò qù yú wu bai shì·zuò rěn ru xiān rén·yú ěr suo shì·
又念過去於五百世·作忍辱仙人·于爾所世·
wú wo xiang4·wú rén xiang4·wú zhòng shēng xiang4 ·wú shòu zhě xiang4 ·
無我相·無人相·無眾生相·無壽者相·
shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·
是故須菩提·菩薩應離一切相·
fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·
發阿耨多羅三藐三菩提心·不應住色生心·
bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fa shēng xīn·
不應住聲香味触法生心
yīng shēng wú suo zhù xīn·ruò xīn you zhù·jí wéi fēi zhù·
應生無所住心·若心有住·即為非住·
shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·
是故佛說菩薩心·不應住色佈施·
xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·
須菩提·菩薩為利益一切眾生故·應如是佈施·
rú lái shuō yī qiē zhū xiāng·jí shì fēi xiāng·
如來說一切諸相·即是非相·
yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·
又說一切眾生·即非眾生·須菩提·
rú lái shì zhēn yu zhě·shí yu zhě·rú yu zhě·bù kuáng yu zhě·bù yì yu zhě·
如來是真語者·實語者·如語者·不誑語者·不異語者·
xū pú tí·rú lái suo dé ci fa·ci fa wú shí wú xū·
須菩提·如來所得法·此法無實無虛·
xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fa ér xíng bù shī·
須菩提·若菩薩心住于法而行佈施·
rú rén rù an2·zé wú suo jiàn·
如人入暗·即無所見·
ruò pú sà xīn bù zhù fa ér xíng bù shī·
若菩薩心不住法而行佈施·
rú rén you mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhong zhong sè·
如人有目·日光明照·見種種色·
xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò you shàn nán zi shàn nu rén·
須菩提·當來之世·若有善男子善女人·
néng yú ci jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yi fó zhì huì·
能于此經受持讀誦·即為如來以佛智慧·
xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·
悉知是人·悉見是人·皆得成就無量無邊功德·
chí jīng gōng dé fēn dì shí wu
持經功德分第十五

xū pú tí·ruò you shàn nán zi shàn nu rén·
須菩提·若有善男子善女人·
chū rì fen4 yi héng hé shā děng shēn bù shī·
初日分以恒河沙等身佈施·
zhōng rì fen4 fù yi héng hé shā děng shēn bù shī·
中日分複以恒河沙等身佈施·
hòu rì fen4 yì yi héng hé shā děng shēn bù shī·
後日分亦以恒河沙等身佈施·
rú shì wú liàng bai qiān wàn yì jié·yi shēn bù shī·
如是無量百千萬亿劫,以身布施
ruò fù you rén wén ci jīng dian·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bi·
若復有人聞此經典·信心不逆·其福勝彼·
hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·
何況書寫受持讀誦·為人解說·
xū pú tí·yi yào yán zhī·shì jīng you bù kě sī yì·
須菩提·以要言之·是經有不可思議·
bù kě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō·
不可稱量·無邊功德·如來為發大乘者說·
wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·
為發最上乘者說·
ruò you rén néng shòu chí dú sòng·guang wèi rén shuō·
若有人能受持讀誦·廣為人說·
rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·
如來悉知是人·悉見是人·
jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú you biān·bù kě sī yì gōng dé·
皆得成就不可量·不可稱·無有邊·不可思議功德·
rú shì rén děng·jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miao sān pú tí·
如是人等·即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提·
hé yi gù·xū pú tí·ruò yao xiao fa zhě·
何以故·須菩提·若樂小法者·
zhuo2 wo jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
著我見·人見·眾生見·壽者見·
zé yú ci jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō·
則於此經·不能聽受讀誦·為人解說·
xū pú tí·zài zài chù chù·ruò you ci jīng·
須菩提·在在處處·若有此經·
yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suo yīng gōng yang·dāng zhī ci chu·
一切世間天人阿修羅·所應供養·當知此處·
zé wéi shì ta·jiē yīng gōng jìng·zuò li3 wéi rao3·yi zhū hua1 xiāng ·ér sàn qí chu·
則為是塔·皆應恭敬·作禮圍繞·以諸華香·而散其處·

néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù
能淨業障分第十六
fù cì xū pú tí·shàn nán zi shàn nu rén·shòu chí dú sòng ci jīng·
復次須菩提·善男子善女人·受持讀誦此經·
ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·
若為人輕賤·是人先世罪業·應墮惡道·
yi jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·
以今世人輕賤故·先世罪業·則為消滅·
dāng dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xū pú tí
當得阿耨多羅三藐三菩提·須菩提·
wo niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié yú rán dēng fó qián
我念過去無量阿僧祇劫·於然燈佛前·
dé zhí bā bai sì qiān wàn yì nà(nuo2)yóu tā(tuo1) zhū fó·xī jiē gōng yang chéng shì·
得值八百四千萬亿那由他诸佛·悉皆供養承事·
wú kōng guò zhě·ruò fù you rén·yú hòu mò shì·
無空過者·若復有人·於後末世·
néng shòu chí dú sòng ci jīng·suo dé gōng dé·yú wo suo gōng yong zhū fó gōng dé
能受持讀誦此經·所得功德·於我所供養諸佛功德·
bai fēn bù jí yī·qiān wàn yì fēn·nai zhì suàn shù pì yù suo bù néng jí·
百分不及一·千萬亿分,乃至算數譬喻所不能及
xū pú tí·ruò shàn nán zi shàn nu rén·yú hòu mò shì·you shòu chí dú sòng ci jīng·
須菩提·若善男子善女人·于後末世·有受持讀誦此經·
suo dé gōng dé·wo ruò jù shuō zhě·huò you rén wén·xīn ji2 kuáng luàn·hú yí bù xìn·
所得功德·我若具說者·或有人聞·心即狂亂·狐疑不信·
xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guo bào yì bù kě sī yì·
須菩提·當知是經義不可思議·果報亦不可思議·
 
推荐文章
《观无量寿经》译文
《观无量寿经》译文
《观无量寿经》原文
《观无量寿经》原文
《金刚经》全文诵读拼音注音
《金刚经》全文诵读拼音注音
推荐佛界动态
热门点击
  1. 宗舜法师:题解《八大人觉经》
  2. 成刚法师:《佛说八大人觉经》述义
  3. 《佛说八大人觉经》讲记(于凌波)
  4. 《佛说八大人觉经》译文【后汉 安世
  5. 《佛说八大人觉经》白话之解说
  6. 《八大人觉经》白话解释
  7. 《佛说八大人觉经》原文
  8. 《佛说观无量寿佛经》白话解释
  9. 《观无量寿经》译文
  10. 《观无量寿经》原文
发表评论
用户名:
密码:
验证码:
匿名发表
相关阅读